Treninzi i radionice

Naši osnovni treninzi namenjeni su mešovitim grupama menadžera: iz upravnog odbora, operativnog dela (proizvodnje ili prodaje), finansija, nabavke, pravne  službe, ljudskih resursa i komunikacija. Napredni nivo rezervisan je za stručnjake u oblasti prodaje, marketinga i PR-a. Cilj svake oobuke je da učesnici razmene i usvoje što više stavova i na taj način se osposobe da preporuke dobijene tokom treninga odmah uključe u efikasan biznis plan organizacije ili planove strateške prodaje i komunikacije sa svim ciljnim javnostima.

Strategije i alati interne komunikacije

Sve uspešne i efikasne organizacije imaju prvoklasan sistem internih komunikacija. To je razumljivo jer se imidž dobre organizacije gradi iznutra, postavljanjem korporativnog identiteta i jasnom komunikacijom vizije, misije i vrednosti r kompanije. Svrha naše konsultantske podrške u reviziji/izradi strategije i primeni alata interne komunikacije jeste da efikasno iskoristite prednosti digitalnih tehnologija i na taj način povećate zadovoljstvo i motivaciju u celom kolektivu ili u manjim timovina. Kroz naše treninge ili konsultatnske usluge pomoći ćemo vam da zaposlenima pružite uslove za interaktivnu komunikaciju koja podstiče kreativnost, ideje, viziju i timski duh, a kao rezultat ima njihovu povećanu lojalnost i produktivnost. Razumećete zašto je za vaše poslovanje važno da interne komunikacije obuhvate interno informisanje, interne događaje, kao i angažovanje zaposlenih u korporativnim aktivnostima i na društvenim mrežama u svojstvu ambasadora vaše organizaciji ili brendova.

Komunikacija u krizi

Naš trening/radionica Komunikacija u krizi objašnjava suštinu krizne situacije i upoznaje učesnike sa komunikacijskim strategijama i alatima koji pomažu u njenoj prevenciji. Upoznaćete proces upravljanja krizom koji bi trebalo da spreči ili smanji materijalnu i nematerijalnu štetu koju jedan incident može da izazove u samoj organizaciji i svim njenim ciljnim javnostima. Bavimo se sledećim pitanjima: Kako upravljati procesom komunikacije u krizi; Kako se ponašati pre, tokom i posle krizne situacije; Kako bi trebalo da izgleda krizna poruka i odnos sa medijima? Do kvalitetnih odgovora učesnici dolaze tokom zajedničkog angažovanja sa našim predavačima. Kao posebnu vrednost, nudimo pravljenje Kriznog priručnika za Vašu kompaniju ili organizaciju, kao i organizovanje kriznih radionica u okviru kojih će biti testirana stvarna spremnost firme da komunicira u kriznim situacijama.

Strateška komunikacija i integrisane kampanje

Trening Strateška komunikacija i integrisane kampanje daje preporuke za efikasnu komunikaciju sa svim ciljnim javnostima vaše firme (zaposlenima, poslovnim partnerima, predstavnicima države, korisnicima, medijima, javnim ličnostima, ljudima uticajnim na društvenim mrežama i dr.). Razumejući kanale i alate komunikacije, dodatni fokus našeg treninga je na vežbama pisanja informacija za javnost koje će biti jasne, korisne, zanimljive i zapamćene. Analiziraju se sličnosti i razlike u načinu, jeziku i tonu komunikacije posredstvom klasičnih medija i na društvenim mrežama. Ovladavamo “storytelling” tehnikom pisanja i saznajemo šta je to “content marketing” ili brend novinarstvo. Saznaćete kako da pouzdano izmerite učinak komunikacije u građenju pozitivnog imidža, očuvanju reputacije i postizanju poslovnih rezultata. U zavisnosti od interesovanja partnera, ovaj trening može da bude koncipiran kao osnova za pravljenje strateškog godišnjeg plana komunikacije i plana integrisane kampanje za određeni brend, proizvod ili uslugu.

Javni poslovi, zagovaranje, zastupanje i lobiranje

Javni poslovi, zagovaranje, zastupanje i lobiranje je trening koji na prvom mestu osnažuje menadžere za razvoj strateških odnosa i uticaja na donosioce odluka. Kroz upotrebu analitičkih alata tokom treninga, omogućeno je (re)definisanje dugoročnih i kratkoročnih strateških ciljeva, identifikacija ciljnih javnosti, definisanje prioriteta u vršenju uticaja, uspostavljanje planiranih i kontinuiranih odnosa sa ciljnim javnostima. Suština ovog trening je da učesnici ovladavaju veštinama javnog zagovaranja i lobiranja kako bi na legitiman način donosioce političkih odluka i druge zainteresovane javnosti upoznali sa ciljevima i interesima svoje organizacije ili aktivno uticali na sistemska rešenja i donošenje propisa. Na kraju treninga učesnici su osposobljeni da naprave pozicioni dokument ili akcioni plan u kome će na koncizan i argumentovan način analizirati i prezentovati svoju temu i uticati na poželjne aktivnosti ciljnih javnosti.

Pet lica prodaje

Trening Pet lica prodaje je namenjen profesionalnim prodavcima koji su svakodnevno u kontaktu sa klijentima, bilo u retailu, telesalesu ili B2B. Naš trening je sigurno interesantan i za eksperte u prodaji koji su u stalnoj potrazi za novim idejama i koji se trude da uvek budu u korak sa trendovima u profesiji. Kroz interaktivan pristup obuci bićete u prilici da razmenite znanja i iskustva kako sa našim predavačima, tako i sa ostalim učesnicima. To će Vam pomoći prvo da na drugačiji način razumete šta je to prodaja a šta su prodajni procesi, a zatim i da iznova identifikujete svoje prodajne procesi i da naučite kako da samostalno radite prodajni follow up.

Motivacija prodajnih timova

Ključ svakog uspeha i napretka leži u motivaciji tima i svih njegovih članova da dostignu ili čak premaše postavljene ciljeve (targets). Trening Motivacija prodajnih timova namenjen je pre svega vođama timova ali će ga svakako i individualni profesionalni prodavci naći interestantnim i korisnim za ličnu motivaciju. Kroz interaktivan pristup učesnici veoma lako dolaze do mogućih rešenja kako da motivišu svoje timove da posluju još uspešnije. Podsetićemo učesnike šta je motivacija i zbog čega je važna, a predočićemo im i kako da prepoznaju i deluju preventivno na uzroke demotivacije.

Prodaja ključnim kupcima

Pridobiti ključnog klijenta permanentno okruženog konkurencijom za rukovodioce prodaje danas podrazumeva određeni strateški pristup. Učesnici obuke naučiće kako da planiraju sopstveni pristup, razumeju potrebe klijenata i ispune ih, fokusiraju se na sopstvenu prednost nad konkurencijom, utiču na izbor klijenata i grade dugoročne i korisne poslovne odnose.

Upravljanje kvalitetom

Uspešne kompanije u obavezi su da isporučuju kvalitetne usluge i proizvode. Na ovom treningu učesnici će naučiti da implementiraju i upravljaju sistemom kvaliteta. Šta više, naučiće kako da analiziraju propuste u trenutnom sistemu organizacije i da primene zahtevane ISO standarde kako bi uspešno vodili tim za upravljanje kvalitetom i tako dostigli postavljene ciljeve kvaliteta.